Tweede spoor

Re-integratie naar ander werk? Spoorvorming voert tweede spoor onderzoek uit.
Bij het eerste spoor onderzoek is vastgesteld, bijvoorbeeld door een bedrijfsarts of Spoorvorming, dat uw werknemer blijvende medische beperkingen heeft en dat re-integratie naar eigen werk, of ander werk binnen uw organisatie, niet meer mogelijk is. Pas dan kan worden overgegaan tot bemiddeling en re-integratie buiten uw organisatie, het zogenaamde tweede spoor.

Tweede spoor onderzoeksgesprek.
Spoorvorming voert een tweede spoor onderzoeksgesprek uit met eerst uw werknemer en vervolgens diens leidinggevende. Tot slot is er een gezamenlijk gesprek. Tijdens dit gesprek wordt inzicht verkregen in de (resterende) arbeidsmogelijkheden. Daarbij houden we rekening met de vastgestelde beperkingen, opleidingsachtergrond, arbeidsverleden,  persoonlijke interesses, motivatie en eventuele belemmerende factoren voor re-integratie. Spoorvorming informeert uw werknemer, maar vanzelfsprekend ook u, over zijn of haar positie in het eerste en tweede jaar van arbeidsongeschiktheid en over de procedure die doorlopen moet worden bij een eventuele WIA-aanvraag bij het UWV. In  overleg doet Spoorvorming de werknemer en diens leidinggevende een aantal voorstellen om tot re-integratie in ander werk te komen.

Rapportage tweede spoor onderzoeksgesprek.
Spoorvorming vermeldt alle adviezen, aanbevelingen en het tijdsbestek waarin het re-integratietraject vorm kan krijgen in een uitgebreide rapportage ‘tweede spoor onderzoek’. In deze arbeidsdeskundige rapportage vermelden we ook het verplichte onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden binnen uw organisatie (eerste spoor), dat in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter werd uitgevoerd en gedocumenteerd. Dit om een eventuele sanctie, zoals een loondoorbetalingverplichting, te voorkomen. Tevens adviseert Spoorvorming over de herplaatsing in ander werk, de WIA, de WW en de mogelijkheid van een deskundigenoordeel.