Werkscan voor bedrijven

Doel van de Werkscan

De Werkscan heeft tot doel om uw werknemer inzicht te geven in de actuele balans tussen zijn/haar werk en belastbaarheid. Het online Werkscanrapport biedt een spiegel, zet aan tot reflectie hoe het er met de duurzame inzetbaarheid voor staat. Via een adviesgesprek krijgt uw werknemer een advies over de houdbaarheid van de actuele belastbaarheid/werkbelasting voor een termijn van 3-5 jaar. Dit advies vormt de basis voor acties waarmee uw werknemer ervoor kan zorgen zich ook in de toekomst op een voor hem/haar goede plek op de arbeidsmarkt te bevinden.

De Werkscan bestaat uit een online werkscanvragenlijst voor werkenden. Op basis van de resultaten van de vragenlijst wordt online een werkscanrapport gemaakt dat de werkende meteen per mail krijgt toegezonden. Dat rapport geeft aan hoe het er met de duurzame inzetbaarheid van de werkende voor staat (aangegeven als groen, oranje of rood). De werkende kan op basis van dit rapport online een gesprek aanvragen met Mario Spoor, arbeidsdeskundige van Spoorvorming. In het werkscangesprek bespreken werkende en Spoorvorming de actiepunten uit het verslag. De werkende gaat vervolgens zelf aan de slag met de ontwikkelpunten, de opleiding en het verbeteren van zijn of haar werkvermogen, leefstijl en dergelijke.

Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid: belang van werkgever en medewerker

Toekomstige krapte op de arbeidsmarkt. Langer doorwerken. Vergrijzing. Fysieke belasting. Intersectorale mobiliteit. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers (en zelfstandigen) wordt steeds belangrijker. Wat kunnen een sector, een branche of werkgevers doen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers? Hoe kunt u als werkgever, uw medewerkers faciliteren bij duurzame inzetbaarheid? Hoe houdt uw medewerker het werkvermogen optimaal?

Maak kennis met de Werkscan, een methodiek die de duurzame inzetbaarheid van een medewerker in kaart brengt. Het Kenniscentrum van de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA); het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) heeft een degelijke, onderbouwde methode geïntroduceerd. Deze methode motiveert uw medewerkers actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De methode is gebaseerd op al langer bestaande gevalideerde instrumenten zoals het vaststellen van werkvermogen met de Work Ability Index, de matching van belasting en belastbaarheid door arbeidsdeskundigen en de stimulerende werking van een motivational coaching gesprek gericht op zelfregie. Met behulp van de Werkscan krijgt de werkende een beeld van de balans tussen werk en belastbaarheid (bepaald door zowel fysieke, mentale als sociale determinanten). Op basis van de uitkomst van de scanont vangt uw medewerker een online-rapport over de actuele werkbelasting en zijn inzetbaarheid. Als sprake is van een matig tot slecht werkvermogen, of als er andere risicosignalen zijn, adviseert het rapport een Werkscangesprek aan te vragen met een arbeidsdeskundige van Spoorvorming. De arbeidsdeskundige maakt een verslag van dit gesprek voor uw medewerker met aandachts- en actiepunten. Dit Werkscanadvies vormt de basis voor acties die uw medewerker zelf kan ondernemen. Dit versterkt de individuele verantwoordelijkheid en stimuleert zo optimaal mogelijk tot het zelf ondernemen van acties.

De Werkscan is een individueel instrument. Elke medewerker krijgt zicht op de eigen situatie en wordt gestimuleerd daarover in gesprek gaan. Een open dialoog biedt in veel situaties goede kansen op het voorkomen of kunnen oplossen van problemen. De unieke kracht van de Werkscan ligt in het feit dat de medewerker zelf in actie komt. Het werkt motiverend de medewerker zelf regelruimte te bieden.

Opbrengst voor uw bedrijf

Uw directe winst bij het gebruiken van de Werkscan:

1. Uw medewerkers ervaren dat u actief betrokken bent bij hun individuele balans tussen belasting/belastbaarheid.

2. Door aandacht te geven aan de balans belasting/belastbaarheid houdt u de productiviteit van de medewerkers beter op peil, verhoogt u het aanpassingsvermogen aan (nieuwe) eisen in functies en voorkomt u verzuim.

3. De Werkscan is een gevalideerd instrument dat alleen gehanteerd wordt door goed opgeleide arbeidsdeskundigen van Spoorvorming.

4. Het inzetten van interventies kan na het gebruik van de Werkscan en het adviesgesprek veel gerichter geschieden en plaatsvinden. Een goede diagnose aan de voorkant is het halve werk.

Uw winst voor het formuleren van duurzaam inzetbaarheidbeleid:

5. Sectoren en bedrijven wordt een dashboard geboden met geaggregeerde gegevens als leeftijdsopbouw, geslacht, beroep, genoten opleiding, opleidingsniveau, sector, verblijfsduur in beroep, ingezette interventie, resultaat van de interventie, werkvermogen, aard risico’s, tevredenheid over Werkscangebruik etc. Deze informatie is relevant voor het meten van de kwaliteit, de toepassing en de meerwaarde van het instrument Werkscan en de gefinancierde interventies.

6. Omdat in de Werkscan ook de (verkorte) Work Ability Index (WAI) is opgenomen en de Werkscan wordt gekoppeld aan de database van de WAI bij Blik op Werk, kan ook apart inzicht gegeven worden in de resultaten van een bedrijf of sector via de systematiek van Blik op Werk en de WAI database.

7. De database van de Werkscan maakt het mogelijk om gemiddelden van het eigen bedrijf (boven de 50 medewerkers) of de sector af te zetten tegen resultaten van andere bedrijven of sectoren. Zo ontstaat zowel binnen de sectoren als tussen sectoren en binnen bedrijven als tussen bedrijven inzicht in de stand van zaken van de duurzame inzetbaarheid.

Uw extra voordelen:

8. Medewerkers kunnen gratis gebruik maken van de Werkscan via www.mijnwerkscan.nl/spoorvorming De kosten van de inzet van de arbeidsdeskundigen van Spoorvorming voor Werkscangesprekken komen pas wanneer daadwerkelijk een adviesgesprek door de werknemer wordt aangevraagd. In te zetten interventies die als actie uit de Werkscangesprekken kunnen komen zijn voor rekening van u als bedrijf of de zorgverzekeraar. Uw voordeel is dat deze interventies en de bijbehorende kosten, veel gerichter worden ingezet op basis van een goed onderbouwd advies.

9. U werkt zo proactief aan de duurzame inzetbaarheid van uw personeel, waardoor u tijdig inspeelt op toekomstige ontwikkelingen.

Randvoorwaarde voor het gebruik van de Werkscan is dat uw medewerkers op basis van vrijwilligheid deelnemen: u verstrekt de medewerkers de algemene informatie over de Werkscan. Zij bepalen zelf de deelname. Deelname bestaat voor medewerkers uit het invullen van een online vragenlijst (tot een half uur), eventueel een adviesgesprek met de arbeidsdeskundige (maximaal anderhalf uur) en, indien nodig en gewenst, het daarna gericht inzetten van een interventie.

De Werkscan in het kort

De Werkscan-methode motiveert medewerkers actief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. De methode is ontwikkeld door het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) in samenwerking met wetenschap en praktijk. De methode is wetenschappelijk gevalideerd. De methode bestaat uit 4 stappen die een werkende doorloopt.

Stap 1) Invullen van de online Werkscan-vragenlijst met vragen over werk, gezondheid, leefstijl, werkprivé balans, etc. (invultijd tot een half uur).

Stap 2) Lezen rapport met resultaten: wat is het werkvermogen? Zijn er signalen dat het werkvermogen in de toekomst minder wordt?

Stap 3) Eventueel in gesprek met arbeidsdeskundige van Spoorvorming: formuleren van concrete actiepunten om het werkvermogen nu te verbeteren of signalen aan te pakken.

Stap 4) Werknemer gaat zelf aan de slag met actiepunten om werkvermogen te verbeteren en/of signalen aan te pakken.

 Uw directe winst

  1. Actieve betrokkenheid bij de individuele balans belasting/belastbaarheid van uw werknemers.
  2. U houdt de productiviteit van uw werknemers op peil, verhoogt het aanpassingsvermogen van uw werknemers aan (nieuwe) eisen in functies en voorkomt verzuim.
  3. Gerichte interventies na het gebruik van de Werkscan en het adviesgesprek.

Waarom de methode Werkscan?

Uniek aan de methode is dat het inzicht geeft in het werkvermogen en signalen daarop van invloed. Bovendien wordt uw werknemer gemotiveerd om zelf in actie te komen om het werkvermogen te verbeteren en signalen aan te pakken.

Inzicht in HET complete plaatje

De uitkomsten van de vragenlijst laten zien wat het werkvermogen van een werkende is. Het werkvermogen wordt gemeten door de Workability Index (WAI).

De vragenlijst geeft ook zicht op signalen die het werkvermogen beïnvloeden. Signalen kunnen zich afspelen in verschillende leefdomeinen. Zo kan bij een verstoorde werkprivé balans bijvoorbeeld door te zware zorgtaken voor zieke ouders, het werkvermogen in gevaar komen.

Motiveert de werkende om in actie te komen

Uw werknemer gaat – als hij/zij daarvoor kiest – met een arbeidsdeskundige in gesprek over de uitkomsten van de Werkscanvragenlijst. De arbeidsdeskundige van Spoorvorming gebruikt hiervoor motiverende gespreksvoering. De arbeidsdeskundige is hier speciaal in getraind. Motiverende gesprekvoering is een wetenschappelijk onderbouwde gespreksstijl waarmee bij werknemers op een respecterende wijze wordt verkregen wat ze zelf in huis hebben aan goede beweegredenen voor verandering van het eigen werkvermogen.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, neem dan gerust contact op met Spoorvorming.