Privacyverklaring

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Spoorvorming Training & Advies
Piet de Winterlaan 62, 1183 WC Amstelveen
KvK: 34256759
www.spoorvorming.nl
info@spoorvorming.nl
De heer M. Spoor
06-42631509

Spoorvorming Training & Advies verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en in arbeidsdeskundige onderzoeken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
Spoorvorming Training & Advies verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
− NAW-gegevens;
− Telefoonnummers;
− E-mailadressen;
− Geboortedatum;
− Geslacht;
− Gegevens over verzuim;
− Gegevens over de arbeidsrelatie;
− Gegevens over de arbeidsomstandigheden;
− Gegevens over de arbeidsongeschiktheid;
− Gegevens over de arbeidsmogelijkheden en re-integratie;
− Salarisgegevens (voor zover relevant);
− BSN (alleen in relatie tot UWV);
− Inhoud van communicatie;
− Opleidingsgegevens;
− Werkervaring;
− Pasfoto (voor zover die door de betrokkene wordt verstrekt, uit eigen initiatief);
− ID-bewijs (voor zover die door uzelf wordt verstrekt);
− Naam en contactinformatie van werkgever;
− Bankgegevens van de opdrachtgever.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Spoorvorming Training & Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Gezondheid;
• Pasfoto (voor zover die door uzelf wordt verstrekt);
• ID-bewijs (voor zover die door uzelf wordt verstrekt).

Doeleinden
Spoorvorming Training & Advies verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Uitvoeren van een arbeidsdeskundige opdracht binnen het werkveld van de arbeidsdeskundige;
• Het onderhouden van contact;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw opdracht, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Spoorvorming Training & Advies hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten;
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging persoonsgegevens verstrekt geeft u daarmee toestemming dat Spoorvorming Training & Advies deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan Spoorvorming Training & Advies persoonsgegevens uitwisselen. Spoorvorming Training & Advies kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden. Dit zijn onder andere de IT-leveranciers van onze website, onze IT-systemen en verwerker van onze financiële en salarisadministratie. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Spoorvorming Training & Advies aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Spoorvorming Training & Advies zal uw gegevens nooit verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt (de EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Indien dit van toepassing is, zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Spoorvorming Training & Advies zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Spoorvorming Training & Advies zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Spoorvorming Training & Advies passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Spoorvorming Training & Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten
U heeft het recht om Spoorvorming Training & Advies een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Spoorvorming Training & Advies verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Spoorvorming Training & Advies
De heer M. Spoor
info@spoorvorming.nl
06-42631509

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Spoorvorming Training & Advies laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-5-2018.

Spoorvorming Training & Advies kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.