Werkscan voor werknemer

Waarom een Werkscan?

De Werkscan heeft tot doel om u als werkende inzicht te geven in uw actuele balans tussen uw werkeisen en uw belastbaarheid. De Werkscan biedt een spiegel om te reflecteren of er actie nodig is om de duurzaamheid van uw inzetbaarheid veilig te stellen. De Werkscan helpt u om te bepalen wat u kunt doen om met (nog meer) plezier te werken. Wij drukken dit uit in “werkvermogen”.

De Werkscan bestaat uit een online werkscanvragenlijst voor u als werknemer (invultijd tot een half uur). Op basis van de resultaten van de vragenlijst wordt online een werkscanrapport gemaakt dat u meteen per mail krijgt toegezonden. Dat rapport geeft aan hoe het er met de duurzame inzetbaarheid van u voor staat. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt op basis van dit rapport online een gesprek aanvragen met een arbeidsdeskundige van Spoorvorming. In dit gesprek staat u samen stil bij de aandachtspunten voor uw werkvermogen. U bespreekt zaken die uw werkplezier en werkvermogen in uw huidige baan of in een toekomstige baan kunnen vergroten. Het kan gaan om alles wat uw werkplezier beïnvloedt (o.a. werk, privé, opleiding). U formuleert samen concrete actiepunten om uw werkvermogen nu en in de toekomst op peil te houden of te verbeteren. U gaat vervolgens zelf aan de slag met de ontwikkelpunten, de opleiding en het verbeteren van uw werkvermogen, leefstijl en dergelijke. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Wilt u aan de slag? Ga naar www.mijnwerkscan.nl/spoorvorming.

Achtergrondinformatie en randvoorwaarden:

1 Wat is de Werkscan?

De Werkscan is een methodiek die de duurzame inzetbaarheid van een medewerker in kaart brengt. Deze methode motiveert werkenden actief aan de slag te gaan met duurzame inzet-baarheid. De methode is gebaseerd op al langer bestaande gevalideerde instrumenten zoals het vaststellen van werkvermogen met de Work Ability Index, de matching van belasting en belastbaarheid door arbeidsdeskundigen en de stimulerende werking van een motivational coaching gesprek gericht op zelfregie.

2 Wat is de werking van de Werkscan op hoofdlijnen?

U vult via internet www.mijnwerkscan.nl/spoorvorming een vragenlijst in die gaat over uw werkvermogen, het huidige werk en hoe u aankijkt tegen de verdere loopbaan. Direct na afloop krijgt u de uitslag te zien, deze wordt ook per e-mail toegezonden. Wanneer de uitkomsten van de Werkscanvragenlijst daar aanleiding toe geven, kunt u een gesprek aanvragen met een arbeidsdeskundige van Spoorvorming. Hierin staan de aandachtspunten voor het huidige en toekomstige werkvermogen centraal. Tijdens dit gesprek formuleert u concrete actiepunten waar u vervolgens zelf mee aan de slag kan gaan.

3 Zijn er specifieke doelgroepen waarop de Werkscan gericht is?

Nee, alle werkenden (in loondienst en zelfstandigen) kunnen deelnemen aan de Werkscan, mits zij niet langer dan 3 maanden ziek zijn. Voor mensen die langer dan drie maanden ziek of werkloos zijn zal nog een aanvulling op de Werkscan ontwikkeld worden.

4 Welke informatie krijgt werkgever over de uitkomst van de onderzoeken met de WerkScan?

De werkgever krijgt geen beschikking over u als individu. Pas wanneer er 50 personen of meer de werkscan invullen, kan er algemene, niet tot een individu herleidbare gegevens worden verstrekt. Het onderzoek, de data opslag en beheer en het data gebruik zal volledig voldoen aan de eisen van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Arbeidsdeskundigen zijn niet bevoegd de gegevens van Werkscanrapporten, Werkscangesprekken of Werkscanverslagen te delen met een ander dan u zelf.

Werken aan uw duurzame inzetbaarheid

Langer doorwerken wordt de toekomst voor iedereen. Gezond en vitaal langer doorwerken is uw uitdaging. Hoe kunt u uw arbeidsvermogen optimaal houden? Heeft u voldoende zicht op de balans tussen uw werk en uw persoonlijke belastbaarheid? Bent u benieuwd hoe u er voorstaat? De Werkscan biedt u inzicht en tips voor acties.

Doel

Het Werkscan‐traject geeft inzicht in uw werkvermogen. Met behulp van de Werkscan krijgt u een beeld van de balans tussen uw werk en uw persoonlijke belastbaarheid (zowel fysiek als mentaal). Indien u een verminderd werkvermogen heeft, geeft het Werkscan‐traject inzicht in de factoren die dit veroorzaken. Indien u momenteel een goed werkvermogen heeft, kan het Werkscan‐traject factoren signaleren die op termijn mogelijk voor een verminderd werkvermogen kunnen zorgen.

Hoe werkt het?

Op de website www.mijnwerkscan.nl/spoorvorming kunt u de wetenschappelijke betrouwbare vragenlijst invullen. Bij deze vragenlijst zijn geen goede of foute antwoorden. Het gaat om uw eigen mening en beleving. Als u twijfelt, kies dan het antwoord dat het meeste bij u past. De vragen gaan over uw werkvermogen, uw huidige werk en hoe u aankijkt tegen uw verdere loopbaan. Onder werkvermogen verstaan we de balans tussen de eisen die het werk aan u stelt (gezondheid, kennis en vaardigheden) en uw belastbaarheid op dit moment (huidige gezondheid, opleidingsniveau, kennis en vaardigheden, combinatie werk en privé etc.).

Werkscanrapport

Op basis van uw antwoorden krijgt u per e-mail een online‐rapport over de actuele balans tussen de eisen die het werk aan u stelt (gezondheid, kennis en vaardigheden etc.) en uw belastbaarheid op dit moment (huidige gezondheid, opleidingsniveau, kennis en vaardigheden, combinatie werk en privé etc.). Als sprake is van een matig tot slecht werkvermogen, of als er andere risico signalen zijn wordt geadviseerd een Werkscangesprek aan te vragen met een arbeidsdeskundige van Spoorvorming.

Werkscangesprek

In dit Werkscangesprek staat u samen met de arbeidsdeskundige stil bij de aandachtspunten voor uw huidige en toekomstige werkvermogen. Tijdens dit gesprek formuleert u hiervoor concrete actiepunten waarmee u vervolgens zelf aan de slag kunt gaan. De arbeidsdeskundige maakt voor u een verslag van dit gesprek, met aandachts‐ en actiepunten.

Nog even samenvattend

U vult eerst via internet een vragenlijst in die gaat over uw werkvermogen, uw huidige werk en hoe u aankijkt tegen uw verdere loopbaan. Direct na afloop krijgt u de uitslag te zien, deze krijgt u ook per e-mail toegezonden. Wanneer de uitkomsten van de Werkscanvragenlijst daar aanleiding toe geven, kunt u een gesprek aanvragen met een arbeidsdeskundige van Spoorvorming. In dit gesprek staat u samen stil bij de aandachtspunten voor uw huidige en toekomstige werkvermogen. Tijdens dit gesprek formuleert u hiervoor concrete actiepunten waar u vervolgens zelf mee aan de slag kunt gaan.

Het doel van het Werkscangesprek is drieledig

1. Het Werkscangesprek geeft u inzicht in het eigen werkvermogen en de voornaamste aandachtspunten die uw werkvermogen nu of op korte of lange termijn (dreigen te) verstoren.

2. Het Werkscangesprek levert u concrete en haalbare actiepunten op, waarmee uw werkvermogen voor de korte en langere termijn is te stimuleren.

3. Het Werkscangesprek stimuleert u tot het zelfstandig, of met ondersteuning van derden, opvolgen van de geformuleerde actiepunten.

Vertrouwelijk

Het invullen van de Werkscanvragenlijst is vertrouwelijk. Alleen u en als u een Werkscangesprek wenst de arbeidsdeskundige, hebben uiteindelijk inzage in de resultaten. Uw werkgever, leidinggevende of anderen krijgen deze resultaten niet te zien.

Werkscandoelgroep

De doelgroep van de Werkscan zijn werkenden in Nederland. Dit zijn zowel mensen die bij een werkgever werken, zelfstandige ondernemers met personeel en zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Alle personen die tot deze groep behoren (en niet langdurig verzuim kennen van meer dan 3 maanden) kunnen deelnemen aan een Werkscan‐onderzoek. Wilt u weten wat u kunt doen om uw werkvermogen te verbeteren en met plezier aan het werk te blijven? Vul de Werkscan in en u krijgt direct inzicht in uw werkvermogen.

De Werkscan is een online vragenlijst met vragen over hoe u uw werk en loopbaan ervaart. Ook zijn er vragen die gaan over uw gezondheid. Op basis van uw antwoorden krijgt u een online-rapport. Dit rapport beschrijft uw werkvermogen en of er signalen zijn die uw werkvermogen bedreigen. Als u dit wilt, bespreekt u het rapport met een arbeidsdeskundige van Spoorvorming. In het gesprek wordt duidelijk wat u kunt doen om met plezier naar het werk te blijven gaan.

De Werkscan bestaat uit 4 stappen.

Stap 1) Invullen van de online Werkscan-vragenlijst met vragen over werk, gezondheid, leefstijl, werkprivé balans, etc..

Stap 2) Lezen rapport met resultaten: wat is het werkvermogen? Zijn er signalen dat het werkvermogen in de toekomst minder wordt?

Stap 3) Eventueel in gesprek met arbeidsdeskundige: actiepunten om het werkvermogen nu te verbeteren of signalen aan te pakken.

Stap 4) Zelf aan de slag met actiepunten om werkvermogen te verbeteren en/of signalen aan te pakken.

Aan het invullen van de online-vragenlijst zijn geen kosten verbonden. Aan het adviesgesprek met de arbeidsdeskundige zijn wel kosten verbonden. Neem hiervoor contact op met Spoorvorming. Wilt u aan de slag? Ga naar www.mijnwerkscan.nl/spoorvorming.

 

Enkele reacties van andere werkenden tijdens een gebruikerspilot van eind 2011:

“Helpt je bij het vinden van een goede balans tussen werk en gezondheid.”

“Het is motiverend, activerend en verhelderend! Ik heb het als zeer prettig/helpend ervaren.”

“Pluspunt is dat er iemand met je meedenkt en daarbij het advies geeft dat je zelf eigenlijk ook voor ogen had. Maar een bevestiging daarin geeft een goed gevoel.”

“Het geeft inzicht in mogelijkheden en een duwtje in de rug.”

“Je raakt weer gemotiveerd om wat te ondernemen om de situatie of jezelf te verbeteren.”