Eerste spoor

Re-integratie bij eigen werkgever? Spoorvorming voert eerste spoor onderzoek uit
Bij een arbeidsdeskundig onderzoek bij re-integratie binnen uw organisatie, oftewel het eerste spoor onderzoek, kijkt Spoorvorming naar het volgende:
– Mogelijkheden en kansen op terugkeer in het arbeidsproces
– Mogelijkheden van herplaatsing, financiële gevolgen en rechten en plichten
– Mogelijkheden die de Sociale Verzekeringswetgeving biedt, ontslagbescherming bij ziekte en het UWV-sanctiebeleid in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter

Eerste spoor onderzoeksgesprek
Spoorvorming voert een eerste spoor onderzoeksgesprek uit. Eerst met uw werknemer, daarna met diens leidinggevende en tot slot een gezamenlijk gesprek. Tijdens dit gesprek worden de arbeidsmogelijkheden besproken. We houden rekening met de vastgestelde beperkingen, opleidingsachtergrond, arbeidsverleden, persoonlijke interesses, motivatie en eventuele re-integratie belemmerende factoren.
Spoorvorming informeert uw werknemer, maar vanzelfsprekend ook u, over zijn of haar positie in het eerste en tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. En natuurlijk over de procedure die doorlopen moet worden bij een eventuele WIA-aanvraag bij het UWV. In overleg doet Spoorvorming de werknemer en diens leidinggevende een aantal voorstellen om tot re-integratie in aangepast of ander werk binnen uw organisatie te komen.

Rapportage eerste spoor onderzoek
Spoorvorming vermeldt alle adviezen, aanbevelingen en het tijdsbestek waarin het re-integratietraject vorm kan krijgen in een uitgebreide rapportage ‘eerste spoor onderzoek’. Tevens adviseert Spoorvorming over de loonwaardebepaling bij herplaatsing in ander werk, de WIA, de WW, eventueel recht op voorzieningen en de mogelijkheid van een deskundigenoordeel.